สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดที่ 1 ขึ้น โดยมี นายวิโรจน์ เลาหพันธ์ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการและมี สถานที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่  ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร (บางลำพู)

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ที่อยู่ 129  ถนนหลวง  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

TEL        :  0-22215636 ( อัตโนมัติ 5 คู่สาย )

FAX.    .  :  0-22215615

E-MAIL    :  ocsf02@hotmail.com / ocsf02@yahoo.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง